Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Lees onze algemene voorwaarden.

Laatst gewijzigd: 1 januari 2023

1. Inleiding

1.1 Het RTI Dashboard platform van RTI Blockchain (het "Platform") is een platform dat ondernemingen in staat stelt zelf verpakkingen te administreren en inzichtelijk te maken voor andere ondernemingen die van het platform gebruik maken. Onder verpakkingen worden hier verstaan producten die kunnen worden gebruikt om andere producten in te sluiten, te beschermen, te laden, te leveren en aan te bieden en die meer dan eens kunnen worden gebruikt. Verpakkingstransacties hebben betrekking op de levering en ontvangst van deze producten.

1.2 Het Platform is eigendom van en wordt geëxploiteerd door RTI Blockchain B.V. ("RTI Blockchain","wij" of"ons"). Het Platform wordt beschikbaar gesteld via de RTI Dashboard iOS en Android applicatie en de RTI Dashboard webapplicatie.

1.3 Wanneer een werknemer een gebruikersaccount (de"Gebruikersaccount") aanmaakt op het Platform namens een onderneming, wordt een overeenkomst gesloten tussen die onderneming en RTI Blockchain (de"Overeenkomst") die wordt beheerst door deze servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst (de"Voorwaarden").Wanneer u de Gebruikersaccount aanmaakt, moet u de Voorwaarden accepteren

1.4 Een onderneming die gebruik maakt van het Platform wordt in de Voorwaarden gedefinieerd als de "Klant". Werknemers die namens de Klant een gebruikersaccount aanmaken op het Platform worden in de Voorwaarden gedefinieerd als "Gebruikers".

2. Toepasselijkheid van de termen

2.1 Toepasselijkheid van eventuele door de Klant bedongen algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van de Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.2 RTI Blockchain is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Elke wijziging zal aan de Klant worden meegedeeld uiterlijk één maand voordat de wijziging in werking treedt.

2.3 Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig en ongewijzigd van kracht.

3. Gebruikersaccount

3.1 De Klant staat er voor in dat de bij het aanmaken van de Gebruikersaccount verstrekte informatie juist en volledig is. Indien informatie in het Gebruikersaccount van de Klant niet meer juist en/of volledig is, is de Klant verplicht deze informatie aan te passen. Indien het voor de Klant niet mogelijk is om de informatie in het Gebruikersaccount te wijzigen, zal de Klant RTI Blockchain hiervan tijdig op de hoogte stellen.

3.2 De Klant zal de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het Gebruikersaccount (de "Login") met de nodige zorgvuldigheid behandelen. De Login mag niet worden gedeeld met of overgedragen aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming van RTI Blockchain . De Klant draagt de kosten en het risico voor alle handelingen op het Platform die met de Gebruikersaccount worden verricht, waaronder het registreren van transacties. RTI Blockchain aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke handelingen.

3.3 De Gebruikersaccount bestaat uit informatie die betrekking heeft op de gebruiker (de "Gebruikersinformatie") en informatie die betrekking heeft op de Klant en de transacties die namens de Klant worden uitgevoerd (de "Klanteninformatie").

4. Recht van gebruik

4.1 Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt aan de Klant het niet-exclusieve recht verleend om hetPlatform en de bijbehorende documentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken voor interne bedrijfsvoering in overeenstemming met de bepalingen van de Voorwaarden. Zonder bijzondere schriftelijke afspraken is het de Klant niet toegestaan het Platform te gebruiken voor het verrichten van diensten ten behoeve van derden.

5. Tarieven

5.1 Tarieven en proefperiodes. U moet abonnementsgeld betalen (zoals vermeld op de prijzenpagina op onze website via: https://www.rtiblockchain.com/pricing) voor het gebruik van RTI Blockchain, behalve voor de GO-licentie die wij uitdrukkelijk gratis aanbieden. Als u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode van een betaalde versie van het platform, sturen wij u een factuur op de eerste dag nadat de gratis proefperiode voorbij is, tenzij u voor het einde van de gratis proefperiode annuleert of downgrade naar de GO-licentie.

5.2 Automatische verlenging van abonnementen. De abonnementen van RTI Blockchain worden automatisch verlengd aan het einde van de termijn (die maandelijks of jaarlijks kan zijn, afhankelijk van het plan dat u koos toen u een abonnement afsloot), en we zullen u automatisch factureren bij verlenging, tenzij u annuleert of downgrade naar de GO-licentie.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of bepaald door RTI Blockchain, zijn alle door RTI Blockchain opgegeven prijzen exclusief BTW en andere toepasselijke belastingen of heffingen.

5.4 RTI Blockchain is te allen tijde gerechtigd de Vergoeding (zoals uitgedrukt op https://www.rtiblockchain.com/pricing) te wijzigen, tenzij schriftelijk een vaste vergoeding voor een vaste periode is vastgesteld. Een prijswijziging gaat niet eerder in dan 30 dagen nadat de Klant schriftelijk van de wijziging in kennis is gesteld.

5.5 Indien de Overeenkomst op verzoek van Klant wordt uitgebreid of gewijzigd, of in geval van onvoorziene omstandigheden, kan RTI Blockchain extra kosten bij Klant in rekening brengen. RTIBlockchain zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de extra kosten. Behoudens spoedeisende gevallen zal cliënt pas een aanvang maken met werkzaamheden die extra kosten met zich meebrengen nadat cliënt met deze extra kosten heeft ingestemd.

6. Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de Klant de Vergoeding binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. De Vergoeding zal maandelijks in rekening worden gebracht. Indien het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn volledig is betaald, is de Klant in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.

6.2 Indien RTI Blockchain de betaling van de Vergoeding niet binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijnen heeft ontvangen:

  1. (a) is de Klant verplicht aan RTI Blockchain rente te betalen ten bedrage van de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW;
  2. (b) RTI Blockchain is gemachtigd om de Klant de toegang tot het Platform of specifieke onderdelen van het Platform te weigeren totdat de betaling van de Vergoeding is voldaan;
  3. (c) de Klant verplicht is RTI Blockchain te vergoeden voor alle buitengerechtelijke incassokosten die RTI Blockchain maakt met betrekking tot de openstaande bedragen.

6.3 Elk beroep van de Klant op verrekening of opschorting van betaling is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij RTI Blockchain vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde opschorting of verrekening en de vordering die wordt opgeschort of verrekend onvoorwaardelijk schriftelijk is erkend door RTI Blockchain.

7. Beëindiging

7.1 De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen door de Gebruikersaccount te deactiveren.

7.2 RTI Blockchain kan de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding van kosten, schade en/of enige andere vorm van compensatie.

7.3 Na opzegging wordt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd en wordt de Klant de toegang tot het Platform en de daarop geregistreerde gegevens ontzegd. RTI Blockchain adviseert de Klant om alle relevante op het Platform geregistreerde informatie, waaronder verpakkingstransacties en saldo-informatie, van het platform te exporteren en op een andere locatie op te slaan voordat de Overeenkomst wordt opgezegd.

7.4 Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat de Klant niet van openstaande verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen ter zake van reeds aangegane verplichtingen of reeds verrichte diensten blijven onverminderd van kracht. In geval van beëindiging van de Overeenkomst is RTI Blockchain gerechtigd onmiddellijke betaling te verlangen van alle aan haar verschuldigde openstaande bedragen, ongeacht of deze reeds opeisbaar zijn of niet.

7.5 Na beëindiging van de Overeenkomst zal de Gebruikersinformatie onmiddellijk worden verwijderd.Klantinformatie zal niet worden verwijderd. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 12 van de Voorwaarden worden alle door de Klant opgeslagen afbeeldingen en/of documenten onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst verwijderd. RTI Blockchain is gerechtigd de gebruikersaccount te handhaven totdat aan alle uitstaande verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst is voldaan.

8. Verplichtingen van RTI

8.1 RTI Blockchain zal zich inspannen om het Platform correct te laten functioneren.

8.2 RTI Blockchain kan niet garanderen dat het Platform volledig en te allen tijde beschikbaar zal zijn of dat het zonder onderbreking zal functioneren.

8.3 RTI Blockchain kan niet garanderen dat het Platform kan worden gebruikt op elk besturingssysteem, browser of apparaat.

8.4 RTI Blockchain heeft het recht om het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud of wijzigingen aan het Platform. RTI Blockchain zal, voor zover mogelijk, dergelijke werkzaamheden uitvoeren buiten kantooruren (weekdagen tussen 9 AM en 5 PM CET, officieel erkende feestdagen in Nederland uitgezonderd).

8.5 RTI Blockchain is gerechtigd bepaalde onderdelen van het Platform te wijzigen, waardoor het kan voorkomen dat bepaalde functionaliteiten op bepaalde momenten niet beschikbaar zijn of dat het Platform in zijn geheel niet meer functioneert op bepaalde besturingssystemen, browsers en/of apparaten.

8.6 RTI Blockchain verifieert geen door de Klant en/of Gebruikers op het Platform geregistreerde informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verpakkingstransacties, en is niet verantwoordelijk voor dergelijke informatie. RTI Blockchain kan de juistheid van de door de Klant en/of Gebruikers geregistreerde informatie niet garanderen.

8.7 RTI Blockchain is geen partij bij enige overeenkomst of overeenkomsten tussen Klanten. Klanten dienen eventuele geschillen onderling op te lossen.

9. Verplichtingen van de gebruiker

9.1 Tijdens het gebruik van het Platform, zal de Klant niet handelen in strijd met de Voorwaarden, de bepalingen van de wet, de openbare orde of de goede zeden. In geval van dergelijke overtredingen kan RTIBlockchain de toegang tot het Gebruikersaccount van de Klant tijdelijk of permanent blokkeren of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen en het Gebruikersaccount verwijderen in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden.

9.2 Tijdens het gebruik van het Platform zal de Klant geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van RTI Blockchain of van derden. De Klant zal geen informatie, afbeeldingen of andere materialen die door RTI Blockchain op het Platform worden verstrekt, verveelvoudigen of openbaar maken.

9.3 De Klant is verantwoordelijk voor handelingen die worden verricht onder het aan de Klant gekoppelde Gebruikersaccount. Bij misbruik van het Gebruikersaccount kan RTI Blockchain de toegang tot het account van de Klant tijdelijk of permanent blokkeren of het Gebruikersaccount verwijderen in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden.

9.4 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een interne kopie van de op het Platform geregistreerde informatie.

10. Overmacht

10.1 Indien RTI Blockchain haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht of andere buitengewone omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot onverwachte uitval van diensten bij RTI Blockchain en/of derden (al dan niet ingeschakeld door RTI Blockchain), of tekortkomingen in de nakoming door derden die door RTI Blockchain zijn ingeschakeld, is RTI Blockchain gerechtigd de uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst op een later tijdstip te hervatten.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 RTI Blockchain is niet aansprakelijk voor:

  1. 11.1.1 indirecte schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van het Platform;
  2. 11.1.2 schade als gevolg van het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn van het Platform, ongeacht de basis van aansprakelijkheid;
  3. 11.1.3 schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de Login;
  4. 11.1.4 schade als gevolg van de registratie van foutieve en/of onvolledige informatie op het Platform door Gebruikers;
  5. 11.1.5 schade als gevolg van de verwijdering van informatie geregistreerd op het Platform bij de deactivering van een Gebruikersaccount;
  6. 11.1.6 schade als gevolg van het feit dat de Klant geen actuele interne kopie van de op het Platform geregistreerde informatie beschikbaar heeft.

11.2 Aansprakelijkheid van RTI Blockchain is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat Klant aanRTI Blockchain verschuldigd is voor het gebruik van het Platform in het jaar voorafgaand aan de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid.Indien RTI Blockchain voor deze schade is verzekerd, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

11.3 Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van RTI Blockchain.

11.4 De Klant vrijwaart RTI Blockchain voor alle nadeel, sancties, aanspraken en/of schade die RTI Blockchain lijdt of heeft geleden als gevolg van een schending van de Overeenkomst door de Klant.

12. Privacy

12.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt RTI Blockchain persoonsgegevens binnen de definitie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "GDPR") als verwerkingsverantwoordelijke binnen de definitie van artikel 4 lid 8 van de GDPR ("Verwerkingsverantwoordelijke"). Meer informatie over deze verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de RTI Blockchain Privacyverklaring [https://www.rtiblockchain.com/privacy-statement].

12.2 De Klant kan verschillende soorten informatie registreren op het Platform door bijvoorbeeld documenten en/of afbeeldingen te uploaden. Deze informatie kan gedeeltelijk of volledig worden gekwalificeerd als persoonsgegevens binnen de definitie van de GDPR. De partijen komen overeen dat RTI Blockchain deze persoonsgegevens ("Persoonsgegevens") zal verwerken als verwerker binnen de definitie van artikel 4(8) van de GDPR namens de Klant als Controller. Op deze verwerking zijn de artikelen

12.3 t/m 12.11.12.3 De Klant geeft RTI Blockchain de opdracht om de Persoonsgegevens te verwerken om de Klant in staat te stellen om de Persoonsgegevens op het Platform op te slaan en te gebruiken.

12.4 RTI Blockchain verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op basis van de schriftelijke instructies van de verantwoordelijke voor de verwerking, behalve wanneer een bepaling van het recht van de Unie of het recht van een EU-lidstaat dat van toepassing is op RTI Blockchain RTI Blockchain verplicht om deze Persoonsgegevens te verwerken; in dat geval zal RTI Blockchain de Klant voorafgaand aan de verwerking op de hoogte stellen van deze wetsbepaling, tenzij deze wetgeving deze kennisgeving om ernstige redenen van algemeen belang verbiedt.

12.5 Afnemer geeft hierbij toestemming aan RTI Blockchain om derden ("Subverwerkers") in te schakelen om de Persoonsgegevens namens RTI Blockchain te verwerken. Op dit moment werkt RTI Blockchain met de volgende Subverwerkers: Ledger Leopard, Microsoft Azure, Cassiux BV en Exact Software. RTI Blockchain zal Afnemer op de hoogte stellen van voorgenomen wijzigingen betreffende de toevoeging of vervanging van Subverwerkers, waarbij Afnemer in de gelegenheid wordt gesteld hiertegen bezwaar te maken. Afnemer zal alleen bezwaar maken tegen de inschakeling vanSub-verwerkers indien Afnemer daarvoor gegronde redenen heeft.

12.6 RTI Blockchain draagt er zorg voor dat personen die bevoegd zijn de Persoonsgegevens te verwerken zich tot geheimhouding hebben verplicht of onder een toepasselijke wettelijke geheimhoudingsplicht vallen. RTI Blockchain draagt er zorg voor, in de vorm van een verwerkersovereenkomst of subverwerkersovereenkomst, dat een Sub-verwerker gebonden is aan de verplichtingen die RTIBlockchain op grond van dit artikel heeft.

12.7 Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking, alsook met de risico's van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal RTI Blockchain passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

12.8 Met inachtneming van de aard van de verwerking zal RTI Blockchain passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de Klant, voor zover mogelijk, ondersteuning te bieden bij de nakoming van zijn verplichtingen om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van betrokkenen (zoals opgesomd in hoofdstuk III van de GDPR).

12.9 Met inachtneming van de aard van de verwerking en de informatie waarover RTI Blockchain beschikt, zal RTI Blockchain de Klant in de mate van het mogelijke bijstaan bij het nakomen van de verplichtingen van de Klant op grond van de artikelen 32 tot en met 36 van de GDPR.

12.10 Na beëindiging van de verwerkingsdiensten zal RTI Blockchain alle Persoonsgegevens wissen of aan de Klant retourneren, al naar gelang het verzoek van de Klant, en bestaande kopieën wissen, tenzij opslag van de Persoonsgegevens vereist is op grond van een bepaling van het Unierecht of het recht van een EU-lidstaat dat van toepassing is op RTI Blockchain.

12.11 RTI Blockchain zal de Klant alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de naleving van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en zal audits, met inbegrip van inspecties, die door de Klant of een andere door de Klant gemandateerde auditor worden uitgevoerd, toestaan en eraan meewerken.

13. Ondersteuning

13.1 Vragen en/of verzoeken met betrekking tot het Platform kunnen worden gericht aan RTI Blockchain via support@rtiblockchain.nl. RTI Blockchain streeft ernaar om binnen één werkdag te reageren op elke vraag/verzoek van de Klant.

14. Diversen

14.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.14.2 Geschillen tussen RTI Blockchain en de Klant zullen bij uitsluiting van alle andere fora worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Begin uw 30-dagen gratis proefperiode

Registreer je eerste zending in slechts 5 minuten. Geen starttarief. Geen gebruikers- en licentiekosten. Geen vaste abonnementskosten.